22.12.15

ПОЛОЖЕННЯ про обласний конкурс учнівських наукових робіт з історії «Юний історик»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор Житомирського
державного університету
імені І.Франка
проф. Саух П.Ю.

_____________________

«27» листопада 2015 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс
учнівських наукових робіт з історії
«Юний історик»

1. Загальні положення.
Обласний конкурс учнівських наукових робіт з історії «Юний історик» (далі – конкурс) проводиться з метою:
-                     поглиблення знань учнів з історії України та всесвітньої історії;
-                     прищеплення учням сприйняття і розуміння історії України як складової європейської історії;
-                     патріотичного виховання учнівської молоді;
-                     збереження та пропагування наступним поколінням кращих традицій українського народу;
-                     увіковічнення пам’яті про людей, які уславили нашу державу, зробили вагомий особистий внесок в її соціально-економічний та культурний розвиток;
-                     розвиток  зацікавленості учнями історією та краєзнавством, стимулювання їх участі  в дослідницькій роботі.
- відбору за результатами конкурсу обдарованих учнів і сприяння їх участі у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах, семінарах та конференціях з історії.

            2.Керівництво Конкурсом
Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює кафедра всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка.
До складу конкурсної комісії входять провідні науково-педагогічні працівники Житомирського державного університету імені Івана Франка, представники інших навчальних закладів, громадських організацій тощо. Головою конкурсної комісії є ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка д.ф.н., проф. Саух П.Ю., заступником голови конкурсної комісії – проректор з навчально-методичної та виховної роботи  Житомирського державного університету імені Івана Франка к.і.н., доц. Шевчук А.В.
Терміни та порядок проведення Конкурсу затверджуються ректором Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.
Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування, при потребі залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.
На підставі рецензій конкурсна комісія визначає претендентів на перемогу в Конкурсі і запрошує їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.
Оргкомітет конкурсу веде реєстр наукових робіт та розміщує їх на сайті Житомирського державного університету імені Івана Франка для інформування громадськості.

3. Підготовка конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ.
Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, подають заявку та виконану роботу на електронну адресу кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка (konkurs.uniyistorik@gmail.com).
 ЗАЯВКА: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника та його посада, адреса проживання конкурсанта,  контактні телефони, електронна адреса.

4. Конкурс проводиться за наступними номінаціями (усього 4):
1.      Україна – складова європейської спільноти.
2.      Україна – складова  слов’янського світу.
3.      Історія України.
4.      Історія рідного краю.
5.      Видатні постаті нашого краю.

5. Конкурс проводиться у три етапи:
- І етап – реєстрація конкурсних робіт з 1 грудня 2015 р., до 15 лютого 2016 р.
- ІІ етап – оцінка журі Конкурсу наданих робіт з  15 лютого до  18 березня 2016 р.
- ІІІ етап – нагородження переможців та подальша участь їх у V регіональній студентсько-учнівській конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» (березень 2016 року).

6. Критерії оцінювання конкурсу.
При оцінюванні робіт експертами береться до уваги наступне:
- відповідність змісту матеріалів сформульованій темі, меті та завданням (максимум 10 балів).
- грамотність та об’єктивність викладу (посилання на  історичні джерела, історіографію предмету дослідження) (максимум 10 балів)
- естетичне оформлення матеріалів (кольорове рішення, оформлення додатків (якщо такі є), презентація дослідження) – максимум 5 балів.
Максимальна кількість балів – 25
7. Умови проведення конкурсу та вимоги до конкурсних робіт.
- На конкурс подаються роботи з актуальних проблем всесвітньої історії, історії України та рідного краю (проблеми економічного, культурно-освітнього, соціально-політичного розвитку України та регіону, євроінтеграційних процесів, спільних історичних процесів України і європейських країн: Польщі, Австрії, Франції і т.д.; видатні постаті рідного краю).
Виконані роботи відправляються в електронному (konkurs.uniyistorik@gmail.com) і роздрукованому вигляді на вказану адресу Оргкомітету конкурсу до 15 лютого 2016 року включно (роботи, що надійшли після встановленої дати, не розглядатимуться). Вони попередньо рецензуються фахівцями із зазначеної проблематики. Роботи, які не відповідають рівню вимог конкурсу, можуть бути відхилені і не допущені до захисту.
До 18 березня 2016 р. всім, хто пройшов конкурсний відбір, буде повідомлено про їхню участь у наступному етапі конкурсу.
Перевіряючи роботи, рецензенти оцінюють їх за десятибальною системою за такими критеріями: 1. Формулювання теми. 2. Постановка завдання (актуальність, мета, завдання дослідження). 3. Використання історичних джерел (різноманітність, оригінальність). 4. Використання літератури (обсяг, характер). 5. Структура роботи. 6. Викладення матеріалу (послідовність, взаємовиваженість). 7. Аналітична робота. 8. Формулювання висновків (зміст, оригінальність). 9. Правильність оформлення роботи (дотримання офіційних вимог до її оформлення). Роботи, що в сумі набрали менше 8 (восьми) балів, будуть відхилені.
Вимоги до конкурсної роботи. (Див. ЗРАЗОК 1). До участі у конкурсі допускаються роботи, виконані українською мовою. Кожне дослідження, представлене на конкурс, повинне мати від 5 до 8 аркушів тексту, видрукуваного з одного боку (шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. поля – всі по 2 см.) (не включаючи додатків).
На титульній сторінці вгорі позначаються прізвище та ім'я автора повністю, назва навчального закладу, відомості про наукового керівника, назва роботи.
У вступній частині бажано розкрити актуальність вибраної теми, сформулювати мету і завдання дослідження.
В основній частині викладається фактична канва подій у цілісній, взаємозалежній і послідовній побудові. Обов'язковою вимогою є наявність чітких посилань на джерела інформації. Найбільш авторською і оригінальною частиною роботи є висновок, саме в ньому – квінтесенція дослідження. Тому він повинен обов'язково базуватися на матеріалі основної частини і носити конкретний характер. У випадку використання цитат обов'язкові посилання на джерела, які оформляються по загальноприйнятих зразках. Ті ж вимоги стосуються списку використаних джерел і літератури, що міститься наприкінці роботи. Роботу прикрасить і зробить більш зрозумілою використання наочних матеріалів (таблиці, графіки, схеми, малюнки, фотографії і інше, на вибір автора).
8. Захист робіт і визначення переможців
Захист робіт відбудеться наприкінці березня  2016 р. До 18 березня 2016 р. всім, хто пройшов конкурсний відбір, буде повідомлено про їхню участь у наступному етапі конкурсу.
До захисту кожний здобувач готовить стислий (до 5-7 хвилин) виклад основних ідей роботи. Можливий варіант з використанням мультимедійних презентацій.
Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання аудиторії: присутніх учнів, студентів, членів журі. Активність учнів – опонентів, їхній рівень поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підведення загальних підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість ознайомитися зі змістом робіт конкурсантів.
 Члени журі звертають увагу на: а) уміння стисло охарактеризувати роботу; б) чіткість і конкретність відповіді на питання; в) поінформованість у проблематиці в цілому; г) полемічні здібності; д) культуру мови.
9. Порядок нагородження переможців конкурсу.
- Переможці конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються дипломами та примірниками наукової літератури.
 - Переможці конкурсу мають право на отримання рекомендації Оргкомітету конкурсу на зарахування до числа студентів університету.
- Кращі роботи переможців конкурсу будуть представлені на V регіональній студентсько-учнівській конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів», що відбудеться у березні 2016 року в ЖДУ ім. Івана Франка та опубліковані у збірнику наукових праць "Студентські історичні студії" (Вип. 5).
10. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій.
Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу створюється апеляційна комісія в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка. Членами апеляційної комісії можуть бути представники Житомирського державного університету імені Івана Франка, інших вищих навчальних закладів і громадських організацій.
Зауваження, пропозиції та скарги щодо проведення Конкурсу можуть подаватися до апеляційної комісії протягом 10 робочих днів після проведення науково-практичної конференції та оголошення результатів її проведення. Матеріали розглядаються апеляційною комісією не пізніше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.
Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом.
Рішення апеляційної комісії є остаточним.
Фінансування конкурсу
Витрати на проведення І туру Конкурсу здійснюються за рахунок кафедри всесвітньої історії  Житомирського державного університету імені Івана Франка з числа залучених коштів, а також за рахунок позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел.
Матеріально-технічне забезпечення ІІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок організаційних внесків учасників. Витрати на проїзд та проживання учасників ІІІ туру (науково-практичної конференції) здійснюються за їх рахунок або рахунок організацій, що направляють їх для участі у Конкурсі.
Організаційний комітет:
Голова оргкомітету:
Саух Петро Юрійович - ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор
Заступник голови оргкомітету:
Шевчук Андрій Володимирович - проректор з навчально-методичної та виховної роботи, кандидат історичних наук, доцент.
Члени оргкомітету:
Жуковський Олександр Іванович - декан історичного факультету , кандидат історичних наук, доцент.
Стародубець Галина Миколаївна - завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
Технічний секретарі оргкомітету:
Сокальська Катерина Володимирівна -  старший лаборант кафедри всесвітньої історії.
Конкурсна комісія:
Голова конкурсної комісії:
Саух Петро Юрійович – ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор;
Заступник голови конкурсної комісії:
Члени конкурсної комісії:
Жуковський О.І. - декан історичного факультету , кандидат історичних наук, доцент.
Стародубець Г.М. - завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
Міщук Г.А.– кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії;
Власюк І.М. - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії;
Буравський О.А. – доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії;
Опанащук П.В. - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії;
Гуцало Л.В. - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії;
Фанкін С.П. – вчитель –методист вищої категорії ЗОШ №21 м. Житомира

 - Роботи надсилати або представляти особисто за адресою:
10008
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Історичний факультет
Кафедра всесвітньої історії
Корпус 4, ауд. 241
Координатор конкурсу «Юний історик»– к.і.н., доцент Міщук Галина Анатоліїівна . тел.+380965890058
E-mail: (konkurs.uniyistorik@gmail.com
Бажаємо успіхів!


ЗРАЗОК 1
Приклад оформлення конкурсної роботи.


Степанець Іван
(Житомирська ЗО І-ІІІ ступенів школа №15
Науковий керівник – Опанасенко Петро Володимирович)


УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇЯк видно з архівних джерел на звільнених територіях Житомирської області у 1944 році активно розгорнувся підпільний національний рух. Він був настільки широкий, що для його придушення Народним комісаром оборони УРСР В.П.Герасименко, в вересні 1944 року видано наказ командирам 17 та 21 Запасним стрілецьким дивізіям Київського військового округу, почати військову операцію по боротьбі з «бандитизмом»  в районах Житомирської області, де був найбільший поширений  національний рух. УНКВС Житомирської області не могло стояти осторонь від проведення такої операції [1, с.12].

Список джерел та літератури

1.           Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с.
2.           Лубчинський А.А. Соціально-економічні зміни в аграрному секторі України в 20-х роках ХХ ст.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / А.А. Лубчинський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.
3.           Малиенко А. Проблемы аграрных реформ в Украине / А. Малиенко // Зеркало недели. – № 32 (305). – 12 – 18 августа  2000 г. – С. 4.
4.           Котляр М.Ф. Микола Іванович Костомаров: його життєпис політичного авантюриста / М. Котляр // Український історичний журнал. – 1988. – №8. – С. 134–140.
5.           Яковлева Т.Г. Мазепа-гетман: в поисках исторической объективности [Електронный ресурс] / Т. Яковлева // Новая и новейшая история. – 2003.  – №4. – С. 54–67. – Режим доступа к журн.: http: //vivovoco.rsl.ru.
6.           Державний архів Житомирської області (Держархів Житомирської області), ф. 226, оп. 1, спр. 37.


Заслухано і обговорено на вченій раді Житомирського державного університету ім. Івана Франка (протокол №4 від 21.11. 2015 р.)

Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More