28.12.15

V регіональна міжвузівська студентсько-учнівська наукова конференція «Актуальні проблеми історії слов’янських народів»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Шановні
студенти та магістранти вищих навчальних закладів регіону,
а також учнівська молодь, запрошуємо вас до участі в роботі
V регіональної міжвузівської
студентсько-учнівської наукової конференції
«Актуальні проблеми історії слов’янських народів»,
яка проходитиме на базі кафедри всесвітньої історії
31 березня 2016 року

Планується робота таких секцій:
Секція 1. Проблеми давньої, середньовічної та нової історії і культури слов’ян.
Секція 2. Проблеми історії та культури слов’янських народів у ХХ – на початку ХХІ ст.
Секція 3. Проблеми всесвітньої історії.

Умови участі в роботі конференції:
1. Заявка учасника. Вказується прізвище, імя та по батькові студента (магістранта), учня, місце навчання, курс, факультет, тема доповіді, науковий керівник, поштова та електронна адреси, контактний телефон (надіслати до 25 березня 2016 року).
2. Тексти повідомлень (до 4 сторінок) в електронному та паперовому варіантах з науково-довідковим апаратом подати до 25 березня 2016 року.
Вимоги до оформлення повідомлення:
1) постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз історіографії проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки; 2) текст повинен бути набраним в форматі Word, формат А4, шрифт  – 14, інтервал – 1,5; усі поля – по 2 см;
3) посилання на літературу – [3, с. 78], для архівних джерел – [5, арк. 104 зв.].
За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають тематиці конференції; відбирати учнівські повідомлення для публікації.
3. Статті, які виконані з дотриманням вимог, будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Студентські історичні студії» (вип. 5). Публікації платні.

Адреса оргкомітету:
Кафедра всесвітньої історії (корп. 4, ауд. 241).
Історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.
Моб. тел.:
 (096)4582358 – Власюк Ігор Миколайович
E-mail: vlasyuk@zu.edu.ua


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Ванда Троцюк,
студентка ІІІ курсу історичного факультету
Житомирського державного університету
імені Івана Франка
(науковий керівник: д. і. н., проф. Г. М. Стародубець)

ФОРМИ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ ОУН І УПА В 1944 р.
НА ТЕРЕНАХ ПІВДЕННОГО ПОЛІССЯ

Вигнання німецьких окупантів з української території, котра була місцем розгортання національного руху Опору, спонукало керівництво повстанського підпілля переглянути тактику анти окупаційної боротьби. Починаючи з 1944 року, основний вектор спротиву носив антирадянський характер.
Мета нашої статті – визначити форми і методи, використовувані українським національним підпіллям та УПА  в їх боротьбі проти радянської влади на теренах південного Полісся, зокрема й Житомирщині.
Головною формою боротьби ОУН і УПА на протибільшовицькому фронті у  1944 р. була агітаційно-пропагандистська кампанія з розкладання особового складу Червоної армії та залучення широких мас до самостійницького руху, що визначалося, зокрема, інструкцією політичного відділу ОУН від 20 листопада та «Тактичною інструкцією» ГК і ГВШ УПА від 23 грудня 1943 р. [7, с. 210].
Донесення своїх ідей до червоноармійців націоналісти здійснювали шляхом розповсюдження різноманітних листівок та пропагандистської літератури, виписуванням гасел у публічних місцях, проведенням агітації під час постою військових частин в українських селах і містах.
Також українські націоналісти широко розгорнули друковану агітацію. Вони видавали багато різноманітних листівок, у яких містилися звернення до українського народу, громадян України, бійців та офіцерів Червоної армії, радянських партизан, кубанців, донських козаків, народів Азії та Кавказу, грузинів, мадяр [2, арк. 11-12].
Список використаних джерел та літератури:
(приклад оформлення)
1.     Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської області), ф. 76, оп. 2, спр. 12, 127 арк.
2.     Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК України),
ф. 446, оп. 678, спр. 95, 304 арк.
3.     Центральний  державний архів  громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України),  ф. 1, оп. 23, спр. 930, 87 арк.
4.     Вєдєнєєв Д. Організаційна еволюція Служби безпеки ОУН (С. Бандери) (1939 – поч. 1950-х років) / Д. Вєдєнєєв // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету  імені  М. П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 44. – С.188-194.
5.     Жилюк В.М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955рр. Монографія /  В. М. Жилюк. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 308 с.
6.     Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси / Відп. ред. С. В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 2005. – 495 с.
Посилання на електронні ресурси у списку (приклад оформлення)
7.     Вовканич І., Свєженцева О. Особливості постсоціалістичної трансформації в Чеській республіці в 90-х роках ХХ ст. / І. Вовканич, О. Свєженцева [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua. – Заголовок з екрану.
8.     Калабеков И. Российские реформы в цифрах и фактах / И. Калабеков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://kaivg.narod.ru. – Заголовок с экрана.
9.      Худорожков И. В. Проблемы легализации государственной власти в России (1990 – 2011 год) / И. В. Худорожков // Современные научные исследования и инновации. – Август, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/2082. – Заголовок с экрана.
Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More