17.11.17

III ОБЛАСНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ «ЮНИЙ ІСТОРИК»

До участі у конкурсі запрошуються учні 9–11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв м. Житомира та області.
Учні, що бажають взяти участь у конкурсі, подають заявку та виконану роботу на електронну адресу кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету
імені Івана Франка (konkurs.uniyistorik@gmail.com).

ЗАЯВКА: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника та його посада, адреса проживання конкурсанта, контактні телефони, електронна адреса.
Конкурс проводиться за наступними номінаціями (усього 5):
1. Україна у викликах сучасності.
2. Україна – складова слов’янського світу.
3. Етнічна карта Житомирщини.
4. Герої живуть поряд.
5. Мій рід моя гордість.
Конкурс проводиться у три етапи:
І етап – реєстрація конкурсних робіт з 1 грудня 2017 р. до 28 лютого 2018 р.
ІІ етап – оцінка журі конкурсу наданих робіт з 1 до 18 березня 2018 р. і захист робіт учнями на конкурсі у визначений для кожного учасника день з 20 до 22 березня 2018 р.
ІV етап – нагородження переможців та подальша участь їх у VІІ регіональній студентсько-учнівській конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» (29 березня 2018 року).
Критерії оцінювання конкурсу.
При оцінюванні робіт експертами береться до уваги наступне:
• відповідність змісту матеріалів сформульованій темі, меті та завданням (максимум 10 балів).
• грамотність та об’єктивність викладу (посилання на історичні джерела, історіографію предмету дослідження) (максимум 10 балів)
• естетичне оформлення матеріалів (кольорове рішення, оформлення додатків (якщо такі є), презентація дослідження) – максимум 5 балів.
Максимальна кількість балів – 25
Умови проведення конкурсу та вимоги до конкурсних робіт.
- На конкурс подаються роботи з актуальних проблем всесвітньої історії, історії України та рідного краю (проблеми економічного, культурно-освітнього, соціально-політичного розвитку України та регіону, євроінтеграційних процесів, спільних історичних процесів України і європейських країн: Польщі, Австрії, Франції тощо; видатні постаті рідного краю).
Перевіряючи роботи, рецензенти оцінюють їх за десятибальною системою за такими
критеріями:
1. Формулювання теми. 2. Постановка завдання (актуальність, мета, завдання дослідження). 3. Використання історичних джерел (різноманітність, оригінальність). 4. Використання літератури (обсяг, характер). 5. Структура роботи. 6. Викладення матеріалу (послідовність, взаємовиваженість). 7. Аналітична робота. 8. Формулювання висновків (зміст, оригінальність). 9. Правильність оформлення роботи (дотримання офіційних вимог до її оформлення). Роботи, що в сумі набрали менше 8 (восьми) балів, будуть відхилені.

Вимоги до конкурсної роботи (див. ЗРАЗОК 1).
До участі у конкурсі допускаються роботи, виконані українською мовою. Кожне дослідження, представлене на конкурс, повинне мати від 5 до 8 аркушів тексту, видрукуваного з одного боку (шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. поля – всі по 2 см) (не включаючи додатків).
На титульній сторінці вгорі позначаються прізвище та ім’я автора повністю, назва навчального закладу, відомості про наукового керівника, назва роботи.
У вступній частині бажано розкрити актуальність вибраної теми, сформулювати мету і завдання дослідження.
В основній частині викладається фактична канва подій у цілісній, взаємозалежній і послідовній побудові. Обов'язковою вимогою є наявність чітких посилань на джерела інформації. Найбільш авторською і оригінальною частиною роботи є висновок, саме в ньому – квінтесенція дослідження. Тому він повинен обов'язково базуватися на матеріалі основної частини і носити конкретний характер. У випадку використання цитат обов’язкові посилання на джерела, які оформляються по загальноприйнятих зразках. Ті ж вимоги стосуються списку використаних джерел і літератури, що міститься наприкінці роботи. Роботу прикрасить і зробить більш зрозумілою використання наочних матеріалів (таблиці, графіки, схеми, малюнки, фотографії та ін., на вибір автора).
Виконані роботи відправляються в електронному і роздрукованому вигляді на адресу Оргкомітету конкурсу (konkurs.uniyistorik@gmail.com) до 28 лютого 2018 року включно (роботи, що надійшли після встановленої дати, не розглядатимуться). Вони попередньо рецензуються фахівцями із зазначеної проблематики. Роботи, які не відповідають рівню вимог конкурсу, можуть бути відхилені і не допущені до захисту.
До 20 березня 2018 р. усім, хто пройшов конкурсний відбір, буде повідомлено про їхню участь у наступному етапі конкурсу.
• До захисту кожний здобувач готовить стислий (до 5–7 хвилин) виклад основних ідей роботи. Можливий варіант з використанням мультимедійних презентацій.
• Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання аудиторії: присутніх учнів,студентів, членів журі. Активність учнів – опонентів, їхній рівень поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підведення загальних підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість ознайомитися зі змістом робіт конкурсантів.
• Члени журі звертають увагу на: а) уміння стисло охарактеризувати роботу; б) чіткість і конкретність відповіді на питання; в) поінформованість у проблематиці в цілому;
г) полемічні здібності; д) культуру мови.
• Переможці конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються дипломами та сертифікатами учасника.
• Кращі роботи переможців конкурсу будуть представлені на VІІ регіональній студентсько-учнівській конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів», що відбудеться 29 березня 2018 року в ЖДУ ім. Івана Франка та опубліковані у збірнику наукових праць «Студентські історичні студії» (Вип. 7).
• Роботи надсилати або представляти особисто за адресою:
10008 м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Історичний факультет
Кафедра всесвітньої історії
Корпус 4, ауд. 241
Координатор конкурсу «Юний історик» – к. і. н., доцент Міщук Галина Анатоліївна,
моб.тел.+380965890058
E-mail: (konkurs.uniyistorik@gmail.com). Бажаємо успіхів!


ЗРАЗОК 1
Приклад оформлення конкурсної роботи

Степанець Іван
(Житомирська ЗО І-ІІІ ступенів школа №15
Науковий керівник – Опанасенко Петро Володимирович)

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Як видно з архівних джерел на звільнених територіях Житомирської області у 1944 році активно розгорнувся підпільний національний рух. Він був настільки широкий, що для його придушення Народним комісаром оборони УРСР В.П.Герасименко, в вересні 1944 року видано наказ командирам 17 та 21 Запасним стрілецьким дивізіям Київського військового округу, почати військову операцію по боротьбі з «бандитизмом» в районах Житомирської області, де був найбільший поширений національний рух [1, арк. 12]. УНКВС Житомирської області не могло стояти осторонь від проведення такої операції [2, с. 36].

Список джерел та літератури
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док./І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397 с.
2. Лубчинський А.А. Соціально-економічні зміни в аграрному секторі України в 20-х роках ХХ ст.: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / А.А. Лубчинський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.
3. Малиенко А. Проблемы аграрных реформ в Украине / А. Малиенко // Зеркало недели. – № 32 (305). – 12 – 18 августа 2000 г. – С. 4.
4. Котляр М.Ф. Микола Іванович Костомаров: його життєпис політичного авантюриста / М. Котляр // Український історичний журнал. – 1988. – №8. – С. 134–140.
5. Яковлева Т.Г. Мазепа-гетман: в поисках исторической объективности [Електронный ресурс] / Т. Яковлева // Новая и новейшая история. – 2003. – №4. – С. 54–67. – Режим доступа к журн.: http: //vivovoco.rsl.ru.
6. Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО). – Ф. 226. – Оп. 1. – Спр. 37. – 350 арк.
7. Родинний архів Герасимчуків, Записні книжки А.Д.Герасимчука, книжка 1956-1972, б.п.

Заслухано і обговорено на вченій раді Житомирського державного університету
ім. Івана Франка (протокол №____ від_____ 2018 р.)

Поділіться покликанням на наш сайт у своїх соціальних мережах:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More